Menu Close

विष्णु सहस्रनामावली – Vishnu Sahasranamavali in Marathi

ॐ विश्वस्मै नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ वषट्काराय नमः।
ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः।
ॐ भूतकृते नमः।
ॐ भूतभृते नमः।
ॐ भावाय नमः।
ॐ भूतात्मने नमः।
ॐ भूतभावनाय नमः।
ॐ पूतात्मने नमः।
ॐ परमात्मने नमः।
ॐ मुक्तानां परमगतये नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ पुरुषाय नमः।
ॐ साक्षिणे नमः।
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
ॐ अक्षराय नमः।
ॐ योगाय नमः।
ॐ योगविदां नेत्रे नमः।
ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः।
ॐ नारसिंहवपुषे नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ केशवाय नमः।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ सर्वस्मै नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ स्थाणवे नमः।
ॐ भूतादये नमः।
ॐ निधये अव्ययाय नमः।
ॐ सम्भवाय नमः।
ॐ भावनाय नमः।
ॐ भर्त्रे नमः।
ॐ प्रभवाय नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ स्वयम्भुवे नमः।
ॐ शम्भवे नमः।
ॐ आदित्याय नमः।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
ॐ महास्वनाय नमः।
ॐ अनादिनिधनाय नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ विधात्रे नमः।
ॐ धातुरुत्तमाय नमः।
ॐ अप्रमेयाय नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ अमरप्रभवे नमः।
ॐ विश्वकर्मणे नमः।
ॐ मनवे नमः।
ॐ त्वष्ट्रे नमः।
ॐ स्थविष्ठाय नमः।
ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः।
ॐ अग्रह्याय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ लोहिताक्षाय नमः।
ॐ प्रतर्दनाय नमः।
ॐ प्रभूताय नमः।
ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः।
ॐ पवित्राय नमः।
ॐ मङ्गलाय परस्मै नमः।
ॐ ईशानाय नमः।
ॐ प्राणदाय नमः।
ॐ प्राणाय नमः।
ॐ ज्येष्ठाय नमः।
ॐ श्रेष्ठाय नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ भूगर्भाय नमः।
ॐ माधवाय नमः।
ॐ मधुसूदनाय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ विक्रमिणे नमः।
ॐ धन्विने नमः।
ॐ मेधाविने नमः।
ॐ विक्रमाय नमः।
ॐ क्रमाय नमः।
ॐ अनुत्तमाय नमः।
ॐ दुराधर्षाय नमः।
ॐ कृतज्ञाय नमः।
ॐ कृतये नमः।
ॐ आत्मवते नमः।
ॐ सुरेशाय नमः।
ॐ शरणाय नमः।
ॐ शर्मणे नमः।
ॐ विश्वरेतसे नमः।
ॐ प्रजाभवाय नमः।
ॐ अन्हे नमः।
ॐ संवत्सराय नमः।
ॐ व्यालाय नमः।
ॐ प्रत्ययाय नमः।
ॐ सर्वदर्शनाय नमः।
ॐ अजाय नमः।
ॐ सर्वेश्वराय नमः।
ॐ सिद्धाय नमः।
ॐ सिद्धये नमः।
ॐ सर्वादये नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ वृषाकपये नमः।
ॐ अमेयात्मने नमः।
ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः।
ॐ वसवे नमः।
ॐ वसुमनसे नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ समात्मने नमः।
ॐ सम्मिताय नमः।
ॐ समाय नमः।
ॐ अमोघाय नमः।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
ॐ वृषकर्मणे नमः।
ॐ वृषाकृतये नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ बहुशिरसे नमः।
ॐ बभ्रवे नमः।
ॐ विश्वयोनये नमः।
ॐ शुचिश्रवसे नमः।
ॐ अमृताय नमः।
ॐ शाश्वतस्थाणवे नमः।
ॐ वरारोहाय नमः।
ॐ महातपसे नमः।
ॐ सर्वगाय नमः।
ॐ सर्वविद्भानवे नमः।
ॐ विश्वक्सेनाय नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ वेदाय नमः।
ॐ वेदविदे नमः।
ॐ अव्यङ्गाय नमः।
ॐ वेदाङ्गाय नमः।
ॐ वेदविदे नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
ॐ धर्माध्यक्षाय नमः।
ॐ कृताकृताय नमः।
ॐ चतुरात्मने नमः।
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
ॐ चतुर्द्रंष्त्राय नमः।
ॐ चतुर्भुजाय नमः।
ॐ भ्राजिष्णवे नमः।
ॐ भोजनाय नमः।
ॐ भोक्त्रे नमः।
ॐ सहिष्णवे नमः।
ॐ जगदादिजाय नमः।
ॐ अनघाय नमः।
ॐ विजयाय नमः।
ॐ जेत्रे नमः।
ॐ विश्वयोनये नमः।
ॐ पुनर्वसवे नमः।
ॐ उपेन्द्राय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ प्रांशवे नमः।
ॐ अमोघाय नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ उर्जिताय नमः।
ॐ अतीन्द्राय नमः।
ॐ सङ्ग्रहाय नमः।
ॐ सर्गाय नमः।
ॐ धृतात्मने नमः।
ॐ नियमाय नमः।
ॐ यमाय नमः।
ॐ वेद्याय नमः।
ॐ वैद्याय नमः।
ॐ सदायोगिने नमः।
ॐ वीरघ्ने नमः।
ॐ माधवाय नमः।
ॐ मधवे नमः।
ॐ अतीन्द्रियाय नमः।
ॐ महामायाय नमः।
ॐ महोत्साहाय नमः।
ॐ महाबलाय नमः।
ॐ महाबुधाय नमः।
ॐ महावीराय नमः।
ॐ महाशक्तये नमः।
ॐ महाद्युतये नमः।
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ अमेयत्मने नमः।
ॐ महाद्रिधृशे नमः।
ॐ महेश्वासाय नमः।
ॐ महीभर्त्रे नमः।
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
ॐ सतांगतये नमः।
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
ॐ सुरानन्दाय नमः।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ गोविदांपतये नमः।
ॐ मरीचये नमः।
ॐ दमनाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ सुपर्णाय नमः।
ॐ भुजगोत्तमाय नमः।
ॐ हिरण्यनाभाय नमः।
ॐ सुतपसे नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ अमृत्यवे नमः।
ॐ सर्वदृशे नमः।
ॐ सिंहाय नमः।
ॐ सन्धाद्ते नमः।
ॐ सन्धिमते नमः।
ॐ स्थिराय नमः।
ॐ अजाय नमः।
ॐ दुर्मर्षणाय नमः।
ॐ शास्त्रे नमः।
ॐ विश्रुतात्मने नमः।
ॐ सुरारिघ्ने नमः।
ॐ गुरुवे नमः।
ॐ गुरुतमाय नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
ॐ निमिषाय नमः।
ॐ अनिमिषाय नमः।
ॐ स्रग्वीणे नमः।
ॐ वाचस्पतयेउदारधिये नमः।
ॐ अग्रण्ये नमः।
ॐ ग्रामण्ये नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ न्यायाय नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ समीरणाय नमः।
ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः।
ॐ विश्वात्मने नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ सहस्रपदे नमः।
ॐ आवर्तनाय नमः।
ॐ निवृत्तात्मने नमः।
ॐ संवृत्ताय नमः।
ॐ संप्रमर्दनाय नमः।
ॐ अहःसंवर्तकाय नमः।
ॐ वन्हये नमः।
ॐ अनिलाय नमः।
ॐ धरणीधराय नमः।
ॐ सुप्रसादाय नमः।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
ॐ विश्वधृषे नमः।
ॐ विश्वभुजे नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ सत्कर्त्रे नमः।
ॐ सत्कृताय नमः।
ॐ साधवे नमः।
ॐ जान्हवे नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नराय नमः।
ॐ असंख्येयाय नमः।
ॐ अप्रमेयात्मने नमः।
ॐ विशिष्टाय नमः।
ॐ शिष्टकृते नमः।
ॐ शुचये नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः।
ॐ सिद्धिदाय नमः।
ॐ सिद्धिसाधाय नमः।
ॐ वृषाहिणे नमः।
ॐ वृषभाय नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ वृषपर्वणे नमः।
ॐ वृषोदराय नमः।
ॐ वर्धनाय नमः।
ॐ वर्धमानाय नमः।
ॐ विविक्ताय नमः।
ॐ श्रुतिसागराय नमः।
ॐ सुभुजाय नमः।
ॐ दुर्धराय नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ महेन्द्राय नमः।
ॐ वसुदाय नमः।
ॐ वसवे नमः।
ॐ नैकरूपाय नमः।
ॐ बृहद्रूपाय नमः।
ॐ शिपिविष्टाय नमः।
ॐ प्रकाशाय नमः।
ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः।
ॐ प्रकाशात्मने नमः।
ॐ प्रतापनाय नमः।
ॐ ऋद्धाय नमः।
ॐ स्पष्टाक्षराय नमः।
ॐ मंत्राय नमः।
ॐ चन्द्रांशवे नमः।
ॐ भास्करद्युतये नमः।
ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः।
ॐ भानवे नमः।
ॐ शशबिन्दवे नमः।
ॐ सुरेश्वराय नमः।
ॐ औधधाय नमः।
ॐ जगतहेतवे नमः।
ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः।
ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः।
ॐ पवनाय नमः।
ॐ पावनाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ कामघ्ने नमः।
ॐ कामकृते नमः।
ॐ कान्ताय नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ कामप्रदाय नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ युगादिकृते नमः।
ॐ युगावर्ताय नमः।
ॐ नैकमायाय नमः।
ॐ महाशनाय नमः।
ॐ अदृश्याय नमः।
ॐ व्यक्तरूपाय नमः।
ॐ सहस्रजिते नमः।
ॐ अनन्तजिते नमः।
ॐ इष्टाय नमः।
ॐ विशिष्टाय नमः।
ॐ शिष्टेष्टाय नमः।
ॐ शिखंडिने नमः।
ॐ नहुषाय नमः।
ॐ वृषाय नमः।
ॐ क्रोधाग्ने नमः।
ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः।
ॐ विश्वबाहवे नमः।
ॐ महीधराय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ प्रथिताय नमः।
ॐ प्राणाय नमः।
ॐ प्राणदाय नमः।
ॐ वासवानुजाय नमः।
ॐ अपां निधये नमः।
ॐ अधिष्ठानाय नमः।
ॐ अप्रमत्ताय नमः।
ॐ प्रतिष्ठिताय नमः।
ॐ स्कन्दाय नमः।
ॐ स्कन्दधराय नमः।
ॐ धुर्याय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वायुवाहनाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ बृहद्भानवे नमः।
ॐ आदिदेवाय नमः।
ॐ पुरन्दराय नमः।
ॐ अशोकाय नमः।
ॐ तारणाय नमः।
ॐ ताराय नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ शौरये नमः।
ॐ जनेश्वराय नमः।
ॐ अनुकूलाय नमः।
ॐ शतावर्ताय नमः।
ॐ पद्मिने नमः।
ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ अरविन्दाय नमः।
ॐ पद्मगर्भाय नमः।
ॐ शरीरभृते नमः।
ॐ महर्धये नमः।
ॐ ऋद्धाय नमः।
ॐ वृद्धात्मने नमः।
ॐ महाक्षाय नमः।
ॐ गरुडध्वजाय नमः।
ॐ अतुलाय नमः।
ॐ शरभाय नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ समयज्ञाय नमः।
ॐ हविर्हरये नमः।
ॐ सर्वलक्षणलक्षणाय नमः।
ॐ लक्ष्मीवते नमः।
ॐ समितिंजयाय नमः।
ॐ विक्षराय नमः।
ॐ रोहिताय नमः।
ॐ मार्गाय नमः।
ॐ हेतवे नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ सहाय नमः।
ॐ महीधराय नमः।
ॐ महाभागाय नमः।
ॐ वेगवते नमः।
ॐ अमिताशनाय नमः।
ॐ उद्भवाय नमः।
ॐ क्षोभनाय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ श्रीगर्भाय नमः।
ॐ परमेश्वराय नमः।
ॐ करणाय नमः।
ॐ कारणाय नमः।
ॐ कर्त्रे नमः।
ॐ विकर्त्रे नमः।
ॐ गहनाय नमः।
ॐ गुहाय नमः।
ॐ व्यवसायाय नमः।
ॐ व्यवस्थानाय नमः।
ॐ संस्थानाय नमः।
ॐ स्थानदाय नमः।
ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ परार्धये नमः।
ॐ परमस्पष्टाय नमः।
ॐ तुष्टाय नमः।
ॐ पुष्टाय नमः।
ॐ शुभेक्षणाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ विरामाय नमः।
ॐ विरजाय नमः।
ॐ मार्गाय नमः।
ॐ नेयाय नमः।
ॐ नयाय नमः।
ॐ अनयाय नमः।
ॐ वीरायै नमः।
ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठायै नमः।
ॐ धर्मायै नमः।
ॐ धर्मविदुत्तमायै नमः।
ॐ वैकुण्ठायै नमः।
ॐ पुरुषायै नमः।
ॐ प्राणायै नमः।
ॐ प्राणदायै नमः।
ॐ प्रणवायै नमः।
ॐ पृथवे नमः।
ॐ हिरण्यगर्भायै नमः।
ॐ शत्रुघ्नायै नमः।
ॐ व्याप्तायै नमः।
ॐ वायवे नमः।
ॐ अधोक्षजायै नमः।
ॐ ऋतवे नमः।
ॐ सुदर्शनायै नमः।
ॐ कालायै नमः।
ॐ परमेष्ठिने नमः।
ॐ परिग्रहाय नमः।
ॐ उग्राय नमः।
ॐ संवत्सराय नमः।
ॐ दक्षाय नमः।
ॐ विश्रामाय नमः।
ॐ विश्वदक्षिणाय नमः।
ॐ विस्ताराय नमः।
ॐ स्थावरस्थाणवे नमः।
ॐ प्रमाणाय नमः।
ॐ बीजमव्ययाय नमः।
ॐ अर्थाय नमः।
ॐ अनर्थाय नमः।
ॐ महाकोशाय नमः।
ॐ महाभोगाय नमः।
ॐ महाधनाय नमः।
ॐ अनिर्विण्णाय नमः।
ॐ स्थविष्ठाय नमः।
ॐ अभुवे नमः।
ॐ धर्मयूपाय नमः।
ॐ महामखाय नमः।
ॐ नक्षत्रनेमये नमः।
ॐ नक्षित्रिणे नमः।
ॐ क्षमाय नमः।
ॐ क्षामाय नमः।
ॐ समीहनाय नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ ईज्याय नमः।
ॐ महेज्याय नमः।
ॐ क्रतवे नमः।
ॐ सत्राय नमः।
ॐ सतांगतये नमः।
ॐ सर्वदर्शिने नमः।
ॐ विमुक्तात्मने नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ ज्ञानमुत्तमाय नमः।
ॐ सुव्रताय नमः।
ॐ सुमुखाय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ सुघोषाय नमः।
ॐ सुखदाय नमः।
ॐ सुहृदे नमः।
ॐ मनोहराय नमः।
ॐ जितक्रोधाय नमः।
ॐ वीरबाहवे नमः।
ॐ विदारणाय नमः।
ॐ स्वापनाय नमः।
ॐ स्ववशाय नमः।
ॐ व्यापिने नमः।
ॐ नैकात्मान नमः।
ॐ नैककर्मकृते नमः।
ॐ वत्सराय नमः।
ॐ वत्सलाय नमः।
ॐ वत्सिने नमः।
ॐ रत्नगर्भाय नमः।
ॐ धनेश्वराय नमः।
ॐ धर्मगुपे नमः।
ॐ धर्मकृते नमः।
ॐ धर्मिने नमः।
ॐ सते नमः।
ॐ असते नमः।
ॐ क्षराय नमः।
ॐ अक्षराय नमः।
ॐ अविज्ञात्रे नमः।
ॐ सहस्रांशवे नमः।
ॐ विधात्रे नमः।
ॐ कृतलक्षणाय नमः।
ॐ गभस्तिनेमये नमः।
ॐ सत्त्वस्थाय नमः।
ॐ सिंहाय नमः।
ॐ भूतमहेश्वराय नमः।
ॐ आदिदेवाय नमः।
ॐ महादेवाय नमः।
ॐ देवेशाय नमः।
ॐ देवभृद्गुरवे नमः।
ॐ उत्तराय नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ गोप्त्रे नमः।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः।
ॐ पुरातनाय नमः।
ॐ शरीरभूभृते नमः।
ॐ भोक्त्रे नमः।
ॐ कपीन्द्राय नमः।
ॐ भूरिदक्षिणाय नमः।
ॐ सोमपाय नमः।
ॐ अमृतपाय नमः।
ॐ सोमाय नमः।
ॐ पुरुजिते नमः।
ॐ पुरुसत्तमाय नमः।
ॐ विनयाय नमः।
ॐ जयाय नमः।
ॐ सत्यसंधाय नमः।
ॐ दाशार्हाय नमः।
ॐ सात्वतां पतये नमः।
ॐ जीवाय नमः।
ॐ विनयितासाक्षिणे नमः।
ॐ मुकुन्दाय नमः।
ॐ अमितविक्रमाय नमः।
ॐ अम्भोनिधये नमः।
ॐ अनन्तात्मने नमः।
ॐ महोदधिशयाय नमः।
ॐ अनन्तकाय नमः।
ॐ अजाय नमः।
ॐ महार्हाय नमः।
ॐ स्वाभाव्याय नमः।
ॐ जितामित्राय नमः।
ॐ प्रमोदनाय नमः।
ॐ आनन्दाय नमः।
ॐ नन्दनाय नमः।
ॐ नन्दाय नमः।
ॐ सत्यधर्मणे नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ महर्षयेकपिलाचार्याय नमः।
ॐ कृतज्ञाय नमः।
ॐ मेदिनीपतये नमः।
ॐ त्रिपदाय नमः।
ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः।
ॐ महाशृङ्गाय नमः।
ॐ कृतान्तकृते नमः।
ॐ महावराहाय नमः।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ सुषेणाय नमः।
ॐ कनकाङ्गदिने नमः।
ॐ गुह्याय नमः।
ॐ गभीराय नमः।
ॐ गहनाय नमः।
ॐ गुप्ताय नमः।
ॐ चक्रगदाधराय नमः।
ॐ वेधसे नमः।
ॐ स्वाङ्गाय नमः।
ॐ अजिताय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ दृढाय नमः।
ॐ संकर्षणाच्युताय नमः।
ॐ वरुणाय नमः।
ॐ वारुणाय नमः।
ॐ वृक्षाय नमः।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
ॐ महामनसे नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ भगघ्ने नमः।
ॐ आनन्दिने नमः।
ॐ वनमालिने नमः।
ॐ हलायुधाय नमः।
ॐ आदित्याय नमः।
ॐ ज्योतिरादित्याय नमः।
ॐ सहिष्णुवे नमः।
ॐ गतिसत्तमाय नमः।
ॐ सुधन्वने नमः।
ॐ खण्डपराशवे नमः।
ॐ दारुणाय नमः।
ॐ द्रविणप्रदाय नमः।
ॐ दिवस्पृशे नमः।
ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः।
ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः।
ॐ त्रिसाम्ने नमः।
ॐ सामगाय नमः।
ॐ साम्ने नमः।
ॐ निर्वाणाय नमः।
ॐ भेषजाय नमः।
ॐ भिषजे नमः।
ॐ संन्यासकृते नमः।
ॐ शमाय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ निष्ठायै नमः।
ॐ शान्त्यै नमः।
ॐ पराय्णाय नमः।
ॐ शुभाङ्गाय नमः।
ॐ शान्तिदाय नमः।
ॐ स्रष्ट्रे नमः।
ॐ कुमुदाय नमः।
ॐ कुवलेशाय नमः।
ॐ गोहिताय नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ गोप्त्रे नमः।
ॐ वृषभाक्षाय नमः।
ॐ वृषप्रियाय नमः।
ॐ अनिवर्तिने नमः।
ॐ निवृत्तात्मने नमः।
ॐ संक्षेप्त्रे नमः।
ॐ क्षेमकृते नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ श्रीवत्सवक्षे नमः।
ॐ श्रीवासाय नमः।
ॐ श्रीपतये नमः।
ॐ श्रीमतां वराय नमः।
ॐ श्रीदाय नमः।
ॐ श्रीशाय नमः।
ॐ श्रीनिवासाय नमः।
ॐ श्रीनिधये नमः।
ॐ श्रीविभावनाय नमः।
ॐ श्रीधराय नमः।
ॐ श्रीकराय नमः।
ॐ श्रेयसे नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ लोकत्रयाश्राय नमः।
ॐ स्वक्षाय नमः।
ॐ स्वङ्गाय नमः।
ॐ शतानन्दाय नमः।
ॐ नन्द्ये नमः।
ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः।
ॐ विजितात्मने नमः।
ॐ विधेयात्मने नमः।
ॐ सत्कीर्तये नमः।
ॐ छिन्नसंशयाय नमः।
ॐ उदीर्णाय नमः।
ॐ सर्वतचक्षुसे नमः।
ॐ अनीशाय नमः।
ॐ शाश्वतस्थिराय नमः।
ॐ भूशयाय नमः।
ॐ भूषणाय नमः।
ॐ भूतये नमः।
ॐ विशोकाय नमः।
ॐ शोकनाशनाय नमः।
ॐ अर्चिष्मते नमः।
ॐ अर्चिताय नमः।
ॐ कुम्भाय नमः।
ॐ विशुद्धात्मने नमः।
ॐ विशोधनाय नमः।
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
ॐ अप्रतिरथाय नमः।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
ॐ अमितविक्रमाय नमः।
ॐ कालनेमिनिघ्ने नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ शौरये नमः।
ॐ शूरजनेश्वराय नमः।
ॐ त्रिलोकात्मने नमः।
ॐ त्रिलोकेशाय नमः।
ॐ केशवाय नमः।
ॐ केशिघ्ने नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ कामदेवाय नमः।
ॐ कामपालाय नमः।
ॐ कामिने नमः।
ॐ कान्ताय नमः।
ॐ कृतागमाय नमः।
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ धनंजयाय नमः।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
ॐ ब्रह्मकृते नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्राह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः।
ॐ ब्रह्मविदे नमः।
ॐ ब्राह्मणाय नमः।
ॐ ब्रह्मिणे नमः।
ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः।
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
ॐ महाक्रमाय नमः।
ॐ महाकर्मणे नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ महोरगाय नमः।
ॐ महाक्रत्वे नमः।
ॐ महायज्वने नमः।
ॐ महायज्ञाय नमः।
ॐ महाहविषे नमः।
ॐ स्तव्याय नमः।
ॐ स्तवप्रियाय नमः।
ॐ स्तोत्राय नमः।
ॐ स्तुतये नमः।
ॐ स्तोत्रे नमः।
ॐ रणप्रियाय नमः।
ॐ पूर्णाय नमः।
ॐ पूरयित्रे नमः।
ॐ पुण्याय नमः।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
ॐ अनामयाय नमः।
ॐ मनोजवाय नमः।
ॐ तीर्थकराय नमः।
ॐ वसुरेतसे नमः।
ॐ वसुप्रदाय नमः।
ॐ वासुप्रदाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ वसवे नमः।
ॐ वसुमनसे नमः।
ॐ हविषे नमः।
ॐ सद्गतये नमः।
ॐ सत्कृतये नमः।
ॐ सत्तायै नमः।
ॐ सद्भूतये नमः।
ॐ सत्परायणाय नमः।
ॐ शूरसेनाय नमः।
ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः।
ॐ सन्निवासाय नमः।
ॐ सूयामुनाय नमः।
ॐ भूतावासाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ सर्वासुनिलयाय नमः।
ॐ अनलाय नमः।
ॐ दर्पघ्ने नमः।
ॐ दर्पदाय नमः।
ॐ दृप्ताय नमः।
ॐ दुर्धराय नमः।
ॐ अपराजिताय नमः।
ॐ विश्वमूर्तये नमः।
ॐ महामूर्तये नमः।
ॐ दीप्तमूर्तये नमः।
ॐ अमूर्तिमते नमः।
ॐ अनेकमूर्तये नमः।
ॐ अव्यक्ताय नमः।
ॐ शतमूर्तये नमः।
ॐ शताननाय नमः।
ॐ एकैस्मै नमः।
ॐ नैकस्मै नमः।
ॐ सवाय नमः।
ॐ काय नमः।
ॐ कस्मै नमः।
ॐ यस्मै नमः।
ॐ तस्मै नमः।
ॐ पदमनुत्तमाय नमः।
ॐ लोकबन्धवे नमः।
ॐ लोकनाथाय नमः।
ॐ माधवाय नमः।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
ॐ सुवर्णवर्णाय नमः।
ॐ हेमाङ्गाय नमः।
ॐ वराङ्गाय नमः।
ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः।
ॐ वीरघ्ने नमः।
ॐ विषमाय नमः।
ॐ शून्याय नमः।
ॐ घृताशीशाय नमः।
ॐ अचलाय नमः।
ॐ चलाय नमः।
ॐ अमानिने नमः।
ॐ मानदाय नमः।
ॐ मान्याय नमः।
ॐ लोकस्वामिने नमः।
ॐ त्रिलोकधृषे नमः।
ॐ सुमेधसे नमः।
ॐ मेधजाय नमः।
ॐ धन्याय नमः।
ॐ सत्यमेधसे नमः।
ॐ धराधराय नमः।
ॐ तेजोवृषाय नमः।
ॐ द्युतिधराय नमः।
ॐ सर्वशस्त्रभृतांवराय नमः।
ॐ प्रग्रहाय नमः।
ॐ निग्रहाय नमः।
ॐ व्यग्राय नमः।
ॐ नैकशृङ्गाय नमः।
ॐ गदाग्रजाय नमः।
ॐ चतुर्मूर्तये नमः।
ॐ चतुर्बाहवे नमः।
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः।
ॐ चतुर्गतये नमः।
ॐ चतुरात्मने नमः।
ॐ चतुर्भावाय नमः।
ॐ चतुर्वेदविदे नमः।
ॐ एकपदे नमः।
ॐ समावर्ताय नमः।
ॐ अनिवृत्तात्मने नमः।
ॐ दुर्जयाय नमः।
ॐ दुरतिक्रमाय नमः।
ॐ दुर्लभाय नमः।
ॐ दुर्गमाय नमः।
ॐ दुर्गाय नमः।
ॐ दुरावासाय नमः।
ॐ दुरारिघ्ने नमः।
ॐ शुभाङ्गाय नमः।
ॐ लोकसारङ्गाय नमः।
ॐ सुतन्तवे नमः।
ॐ तन्तुवर्धनाय नमः।
ॐ इन्द्रकर्मणे नमः।
ॐ महाकर्मणे नमः।
ॐ कृतकर्मणे नमः।
ॐ कृतागमाय नमः।
ॐ उद्भवाय नमः।
ॐ सुन्दराय नमः।
ॐ सुन्दाय नमः।
ॐ रत्ननाभाय नमः।
ॐ सुलोचनाय नमः।
ॐ अर्काय नमः।
ॐ वाजसनाय नमः।
ॐ शृङ्गिने नमः।
ॐ जयन्ताय नमः।
ॐ सर्वविज्जयिने नमः।
ॐ सुवर्णबिन्दवे नमः।
ॐ अक्षोभ्याय नमः।
ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः।
ॐ महाहृदाय नमः।
ॐ महागर्ताय नमः।
ॐ महाभूताय नमः।
ॐ महानिधये नमः।
ॐ कुमुदाय नमः।
ॐ कुन्दराय नमः।
ॐ कुन्दाय नमः।
ॐ पर्जन्याय नमः।
ॐ पावनाय नमः।
ॐ अनिलाय नमः।
ॐ अमृतांशाय नमः।
ॐ अमृतवपुषे नमः।
ॐ सर्वज्ञाय नमः।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः।
ॐ सुलभाय नमः।
ॐ सुव्रताय नमः।
ॐ सिद्धाय नमः।
ॐ शत्रुजिते नमः।
ॐ शत्रुतापनाय नमः।
ॐ न्यग्रोधाय नमः।
ॐ उदुम्बराय नमः।
ॐ अश्वत्थाय नमः।
ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः।
ॐ सहस्रार्चिषे नमः।
ॐ सप्तजिह्वाय नमः।
ॐ सप्तवाहनाय नमः।
ॐ अमूर्तये नमः।
ॐ अनघाय नमः।
ॐ अचिन्त्याय नमः।
ॐ भयकृते नमः।
ॐ भयनाशनाय नमः।
ॐ अणवे नमः।
ॐ बृहते नमः।
ॐ कृशाय नमः।
ॐ स्थूलाय नमः।
ॐ गुणभृते नमः।
ॐ निर्गुणाय नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ अधृताय नमः।
ॐ स्वधृताय नमः।
ॐ स्वास्याय नमः।
ॐ प्राग्वंशाय नमः।
ॐ वंशवर्धनाय नमः।
ॐ भारभृते नमः।
ॐ कथिताय नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योगीशाय नमः।
ॐ सर्वकामदाय नमः।
ॐ आश्रमाय नमः।
ॐ श्रमणाय नमः।
ॐ क्षामाय नमः।
ॐ सुपर्णाय नमः।
ॐ वायुवाहनाय नमः।
ॐ धनुर्धराय नमः।
ॐ धनुर्वेदाय नमः।
ॐ दण्डाय नमः।
ॐ दमयित्रे नमः।
ॐ दमाय नमः।
ॐ अपराजिताय नमः।
ॐ सर्वसहाय नमः।
ॐ नियन्त्रे नमः।
ॐ अनियमाय नमः।
ॐ अयमाय नमः।
ॐ सत्त्ववते नमः।
ॐ सात्त्विकाय नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः।
ॐ अभिप्रायाय नमः।
ॐ प्रियार्हाय नमः।
ॐ अर्हाय नमः।
ॐ प्रियकृते नमः।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः।
ॐ विहायसगतये नमः।
ॐ ज्योतिषे नमः।
ॐ सुरुचये नमः।
ॐ हुतभुजे नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ रवये नमः।
ॐ विरोचनाय नमः।
ॐ सूर्याय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ रविलोचनाय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ हुतभुजे नमः।
ॐ भोक्त्रे नमः।
ॐ सुखदाय नमः।
ॐ नैकजाय नमः।
ॐ अग्रजाय नमः।
ॐ अनिर्विण्णाय नमः।
ॐ सदामर्षिणे नमः।
ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः।
ॐ अद्भूताय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सनातनतमाय नमः।
ॐ कपिलाय नमः।
ॐ कपये नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ स्वस्तिदाय नमः।
ॐ स्वस्तिकृते नमः।
ॐ स्वस्तये नमः।
ॐ स्वस्तिभुजे नमः।
ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः।
ॐ अरौद्राय नमः।
ॐ कुण्डलिने नमः।
ॐ चक्रिणे नमः।
ॐ विक्रमिणे नमः।
ॐ उर्जितशासनाय नमः।
ॐ शब्दातिगाय नमः।
ॐ शब्दसहाय नमः।
ॐ शिशिराय नमः।
ॐ शर्वरीकराय नमः।
ॐ अक्रूराय नमः।
ॐ पेशलाय नमः।
ॐ दक्षाय नमः।
ॐ दक्षिणाय नमः।
ॐ क्षमिणां वराय नमः।
ॐ विद्वत्तमाय नमः।
ॐ वीतभयाय नमः।
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
ॐ उत्तारणाय नमः।
ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः।
ॐ पुण्याय नमः।
ॐ दुस्वप्ननाशाय नमः।
ॐ वीरघ्ने नमः।
ॐ रक्षणाय नमः।
ॐ सदभ्यो नमः।
ॐ जीवनाय नमः।
ॐ पर्यवस्थिताय नमः।
ॐ अनन्तरूपाय नमः।
ॐ अनन्तश्रिये नमः।
ॐ जितमन्यवे नमः।
ॐ भयापहाय नमः।
ॐ चतुरश्राय नमः।
ॐ गभीरात्मने नमः।
ॐ विदिशाय नमः।
ॐ व्यादिशाय नमः।
ॐ दिशाय नमः।
ॐ अनादये नमः।
ॐ भुवोभुवे नमः।
ॐ लक्ष्मै नमः।
ॐ सुवीराय नमः।
ॐ रुचिराङ्गदाय नमः।
ॐ जननाय नमः।
ॐ जनजन्मादये नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ भीमपराक्रमाय नमः।
ॐ आधारनिलयाय नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ पुष्पहासाय नमः।
ॐ प्रजागराय नमः।
ॐ उर्ध्वगाय नमः।
ॐ सत्पथाचाराय नमः।
ॐ प्राणदाय नमः।
ॐ प्रणवाय नमः।
ॐ पणाय नमः।
ॐ प्रमाणाय नमः।
ॐ प्राणनिलयाय नमः।
ॐ प्राणभृते नमः।
ॐ प्राणजीवनाय नमः।
ॐ तत्त्वाय नमः।
ॐ तत्त्वविदे नमः।
ॐ एकात्मने नमः।
ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः।
ॐ भुर्भुवः स्वस्तरवे नमः।
ॐ ताराय नमः।
ॐ सवित्रे नमः।
ॐ प्रपितामहाय नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ यज्ञपतये नमः।
ॐ यज्वने नमः।
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः।
ॐ यज्ञवाहनाय नमः।
ॐ यज्ञभृते नमः।
ॐ यज्ञकृते नमः।
ॐ यज्ञिने नमः।
ॐ यज्ञभुजे नमः।
ॐ यज्ञसाधनाय नमः।
ॐ यज्ञान्तकृते नमः।
ॐ यज्ञगुह्याय नमः।
ॐ अन्नाय नमः।
ॐ अन्नादाय नमः।
ॐ आत्मयोनये नमः।
ॐ स्वयंजाताय नमः।
ॐ वैखानाय नमः।
ॐ सामगायनाय नमः।
ॐ देवकीनन्दनाय नमः।
ॐ स्रष्ट्रे नमः।
ॐ क्षितीशाय नमः।
ॐ पापनाशनाय नमः।
ॐ शंखभृते नमः।
ॐ नन्दकिने नमः।
ॐ चक्रिणे नमः।
ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः।
ॐ गदाधराय नमः।
ॐ रथाङ्गपाणये नमः।
ॐ अक्षोभ्याय नमः।
ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः।
ॐ सप्तैधसे नमः।

-विष्णु सहस्रनामावली


इस वेबसाइट पर चालीसा/आरती/स्तोत्र सिर्फ भक्ति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है. इसके द्वारा हम किसी भी तरह से इस पर हक्क नहीं जता रहे. इसका असली हक इसके असली लेखक/कवी का ही रहेगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *