Menu Close

संपूर्ण श्री गुरुचरित्र अध्याय १ ते ५३ – Shri Gurucharitra in Marathi

श्री गुरुदेव दत्त

श्री गुरुचरित्र – Shri Gurucharitra

Shri Gurucharitra Index Image
संपूर्ण श्री गुरुचरित्र अध्याय १ ते ५३ – Shri Gurucharitra in Marathi

संपूर्ण श्री गुरुचरित्र चे अध्याय १ ते ५३ (Shri Gurucharitra in Marathi) म्हणजे सगळे अध्याय आम्ही इथे प्रस्तुत केले आहेत. सदर अध्याय आम्हास मिळालेल्या स्तोत्र पासून आम्ही इथे सादर केले आहेत. यात काही बदल अथवा चुका आढळून आल्यास क्षमस्व. आम्ही त्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करू. चुकीचा भाग वगळून बरोबर भागाने बदलण्यासाठी आपली मदत अपेक्षित आहे. जे काही बदल असतील ते आम्हाला आमच्या फेसबुक पेज मार्फत सुचवू शकता.

अनुक्रमणिका

क्र. गुरूचरित्र अध्याय ओवी
1 गुरूचरित्र अध्याय पहिला – Gurucharitra Adhyay 1 in Marathi १४९
2 गुरूचरित्र अध्याय दुसरा – Gurucharitra Adhyay 2 in Marathi २७९
3 गुरूचरित्र अध्याय तिसरा – Gurucharitra Adhyay 3 in Marathi ८३
4 गुरूचरित्र अध्याय चौथा – Gurucharitra Adhyay 4 in Marathi ७७
5 गुरूचरित्र अध्याय पाचवा – Gurucharitra Adhyay 5 in Marathi ७८
6 गुरूचरित्र अध्याय सहावा – Gurucharitra Adhyay 6 in Marathi १९१
7 गुरूचरित्र अध्याय सातवा – Gurucharitra Adhyay 7 in Marathi २१०
8 गुरूचरित्र अध्याय आठवा – Gurucharitra Adhyay 8 in Marathi ११५
9 गुरूचरित्र अध्याय नववा – Gurucharitra Adhyay 9 in Marathi ५२
10 गुरूचरित्र अध्याय दहावा – Gurucharitra Adhyay 10 in Marathi ४२
11 गुरूचरित्र अध्याय अकरावा – Gurucharitra Adhyay 11 in Marathi १०७
12 गुरूचरित्र अध्याय बारावा – Gurucharitra Adhyay 12 in Marathi १३०
13 गुरूचरित्र अध्याय तेरावा – Gurucharitra Adhyay 13 in Marathi १६९
14 गुरुचरित्र अध्याय चौदावा – Gurucharitra Adhyay 14 in Marathi ४९
15 गुरूचरित्र अध्याय पंधरावा – Gurucharitra Adhyay 15 in Marathi १०२
16 गुरूचरित्र अध्याय सोळावा – Gurucharitra Adhyay 16 in Marathi १६७
17 गुरूचरित्र अध्याय सतरावा – Gurucharitra Adhyay 17 in Marathi ६१
18 गुरूचरित्र अध्याय अठरावा – Gurucharitra Adhyay 18 in Marathi ७३
19 गुरूचरित्र अध्याय एकोणिसावा – Gurucharitra Adhyay 19 in Marathi १००
20 गुरूचरित्र अध्याय विसावा – Gurucharitra Adhyay 20 in Marathi ११९
21 गुरूचरित्र अध्याय एकविसावा – Gurucharitra Adhyay 21 in Marathi ८९
22 गुरूचरित्र अध्याय बाविसावा – Gurucharitra Adhyay 22 in Marathi ६३
23 गुरूचरित्र अध्याय तेविसावा – Gurucharitra Adhyay 23 in Marathi ५८
24 गुरूचरित्र अध्याय चोविसावा – Gurucharitra Adhyay 24 in Marathi ५१
25 गुरूचरित्र अध्याय पंचविसावा – Gurucharitra Adhyay 25 in Marathi ८०
26 गुरूचरित्र अध्याय सव्विसावा – Gurucharitra Adhyay 26 in Marathi २४२
27 गुरूचरित्र अध्याय सत्ताविसावा – Gurucharitra Adhyay 27 in Marathi ५५
28 गुरूचरित्र अध्याय अठ्ठाविसावा – Gurucharitra Adhyay 28 in Marathi १९५
29 गुरूचरित्र अध्याय एकोणतिसावा – Gurucharitra Adhyay 29 in Marathi २६१
30 गुरूचरित्र अध्याय तिसावा – Gurucharitra Adhyay 30 in Marathi १५४
31 गुरूचरित्र अध्याय एकतिसावा – Gurucharitra Adhyay 31 in Marathi १३३
32 गुरूचरित्र अध्याय बत्तिसावा – Gurucharitra Adhyay 32 in Marathi १९३
33 गुरूचरित्र अध्याय तेहेतिसावा – Gurucharitra Adhyay 33 in Marathi १३०
34 गुरूचरित्र अध्याय चौतिसावा – Gurucharitra Adhyay 34 in Marathi १२०
35 गुरुचरित्र अध्याय पस्तीसावा – Gurucharitra Adhyay 35 in Marathi ३४०
36 गुरुचरित्र अध्याय छत्तिसावा – Gurucharitra Adhyay 36 in Marathi ५३७
37 गुरुचरित्र अध्याय सदतीसावा – Gurucharitra Adhyay 37 in Marathi २७१
38 गुरुचरित्र अध्याय अडतिसावा – Gurucharitra Adhyay 38 in Marathi ९०
39 गुरुचरित्र अध्याय एकोणचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 39 in Marathi १६८
40 गुरुचरित्र अध्याय चाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 40 in Marathi १४३
41 गुरुचरित्र अध्याय एक्केचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 41 in Marathi २६७
42 गुरुचरित्र अध्याय बेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 42 in Marathi २१०
43 गुरुचरित्र अध्याय त्रेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 43 in Marathi १०८
44 गुरुचरित्र अध्याय चव्वेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 44 in Marathi
45 गुरुचरित्र अध्याय पंचेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 45 in Marathi
46 गुरुचरित्र अध्याय सेहेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 46 in Marathi
47 गुरुचरित्र अध्याय सत्तेचाळीसावा – Gurucharitra Adhyay 47 in Marathi
48 गुरुचरित्र अध्याय अठ्ठेचाळिसावा – Gurucharitra Adhyay 48 in Marathi
49 गुरूचरित्र अध्याय एकोणपन्नासावा – Gurucharitra Adhyay 49 in Marathi १०६
50 गुरूचरित्र अध्याय पन्नासावा – Gurucharitra Adhyay 50 in Marathi २६९
51 गुरूचरित्र अध्याय एकावन्नावा – Gurucharitra Adhyay 51 in Marathi ७५
52 गुरूचरित्र अध्याय बावन्नावा – Gurucharitra Adhyay 52 in Marathi ६१
53 गुरूचरित्र अध्याय त्रेपन्नावा – Gurucharitra Adhyay 53 in Marathi १०४
एकंदर ओवीसंख्या ७३८५

टीप: दिनांक ५ एप्रिल २०२४ पासून प्रत्येक दिवशी एक याप्रमाणे गुरुचरित्र अध्याय प्रकाशित होतील. ५३ दिवसात ५३ अध्याय आम्ही प्रकाशित करायचा प्रयत्न करू. सगळ्यात जास्त वाचले जाणारे दोन अध्याय म्हणजे अध्याय ९ आणि अध्याय १४ आम्ही आधीच प्रकाशित केला आहे.